Mielen hyvinvointi

Suomi – onnellisten ja ahdistuneiden ihmisten maa. Vaikka kaikki on verraten hyvin, kasvava joukko lapsia, nuoria ja aikuisia kamppailee mielenterveyteen liittyvien haasteiden kanssa. 

Spesia Asiantuntijapalveluista saat tietoa ja työkaluja mielen hyvinvoinnin tukemiseen. 

 

Suomi, maailman onnellisin maa – mutta ei kaikille

Me suomalaiset olemme kuudetta vuotta peräkkäin maailman onnellisin kansa. Tämä käy ilmi Maailman onnellisuusraportista (World Happiness Report 2023). Suurin osa suomalaisista voi siis hyvin.

Samaan aikaan lasten ja nuorten kokemat mielenterveyden haasteet ovat yleistyneet. Nuorten hyvinvoinnin keskeiset haasteet liittyvät mielenterveyteen, häirinnän ja väkivallan kokemuksiin, osallisuuteen ja elintapoihin.

Myös merkittävä osa suomalaisista aikuisista kärsii mielenterveysongelmista. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että yli puolet kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on myönnetty mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi. Jos apua ei ole saatavilla, ongelmat voivat johtua koulutuksesta, työelämästä ja yhteiskunnasta syrjäytymiseen.

Nuorten mielenterveysongelmat – hälytysraja on ylittynyt!

Tänäänkin joka neljäs nuori kärsii masennuksesta, ahdistuneisuudesta tai syömishäiriöistä (tays.fi). Koronapoikkeusajan koetaan lisänneen pahoinvointia. Tämä näkyy esimerkiksi kouluakäymättömien lasten ja nuorten lukumäärän kasvuna. Tilanne on yhä useamman kohdalla hälyttävä ja vaatii aikuisten ja ammattilaisten puuttumisena.

Nuoruusikään mennessä haasteet ja tuen tarpeet usein kasautuvat. On ylisukupolvista huono-osaisuutta, erityisen tuen tarpeita, yksinäisyyttä, kiusatuksi tulemista, koulusta pois jäämistä ja päihteiden käyttöä. Syyt, seuraukset ja oireet sekoittuvat vyyhdiksi, johon nuoren läheisen ja ammattilaisenkin on vaikea puuttua, saati tarjota oikeanlaista tukea.

Oppilaitoksissa mielenterveysongelmat näkyvät esimerkiksi opiskelumotivaation puutteena, opintojen hitaana edistymisenä tai keskeyttämisenä. Nuoren pahoinvointi heijastuu usein myös ympärillä oleviin ihmisiin aiheuttaen huolta ja mahdollisesti työrauhaongelmia.

Erityisen tuen tarpeet ja mielen hyvinvointi

Kun nuorella on sairauden, vamman tai muun syyn takia erityisen tuen tarpeita, mielen hyvinvointi joutuu usein koetukselle. Erityisyydet ja tuen tarpeet saattavat myös laajentua ja päällekkäistyä. Mielenterveysongelmille tämä on tyypillistä: jos ensisijaiseen haasteeseen ei saa riittävää tukea, nuoren mieli alkaa oireilla. Se voi näkyä esimerkiksi ahdistuksena, mielialanvaihteluina ja pakko-oireina.

Spesia Asiantuntijapalveluilta saat tietoa ja työkaluja mielen hyvinvoinnin kysymyksiin sekä nuoren opiskelukyvyn tukemiseen. Yhdistämme mielenterveyden ja erityisen tuen osaamisen. Asiantuntijatiimissämme työskentelee mielenterveyden ja erityisen tuen kokeneita ammattilaisia.

Esimerkkejä palveluista

Mielenterveyden häiriöt

Mikä mieltä horjuttaa? Entä mikä tasapainottaa ja korjaa?

Saat perustietoa mielenterveyden häiriöistä sekä siitä, miten ne näyttäytyvät eri elämänvaiheissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi saat keinoja mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

Asiantuntijoina ja kouluttajina toimivat erityisen tuen asiantuntijamme, joilla on erityispedagogisen osaamisen lisäksi psykiatrian, neuropsykiatrian ja psykoterapian alan koulutus ja pitkäaikainen työkokemus.

Sisällöt

 • Mielenterveyden häiriöt ja sairaudet, esim. mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, psykoosit, syömishäiriöt
 • Mielenterveyshäiriöihin liittyvät liitännäisvaikeudet, esim. aistierityisyydet, neuropsykiatriset erityispiirteet, päihde- ja toiminnalliset riippuvuudet
 • Psyykkisen oireilun tausta ja tunnistaminen
 • Kuormittuminen sairauden selittäjänä – haavoittuvuus- ja stressimalli
 • Keinoja ja menetelmiä mielen hyvinvoinnin tukemiseen
 • Mistä apua? Mielenterveyspalveluiden peruspaketti

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii eri alojen ammattilaisille

Kun haluat syventää menetelmäosaamistasi, saat lisää tietoa Menetelmiä opetukseen ja ohjaukseen -sivulta.

Nuorten mielenterveyshäiriöt

Mikä nuoren mieltä horjuttaa? Entä mikä tasapainottaa ja korjaa?

Saat perustietoa nuorten psyykkisestä oireilusta ja mielenterveyshäiriöistä sekä siitä, miten ne voivat näyttäytyä esim. opinnoissa ja itsenäistymisessä. Saat keinoja tunnistaa, milloin on kyse normaaliin nuoruuteen liittyvistä kasvukivuista ja milloin kyse on vakavammasta oireilusta. Opit keinoja ja menetelmiä nuoren mielenterveysongelmien tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

Asiantuntijoina ja kouluttajina toimivat erityisen tuen asiantuntijamme, joilla on erityispedagogisen osaamisen ja nuorten kanssa työskentelyn lisäksi psykiatrian, neuropsykiatrian ja psykoterapian alan koulutus ja pitkäaikainen työkokemus.

Sisältö:

 • Nuoruusiän kehitys – mikä on normaalia, milloin on syytä huolestua
 • Miten kehitys- ja elämäntilannekriisit näyttäytyvät nuoren arjessa, opinoissa ja itsenäistymisessä
 • Psyykkinen kriisi, oireilun tausta ja tunnistaminen
 • Itsetuhoisuus – miten tunnistan ja toimin
 • Huoli puheeksi nuorta kunnioittaen
 • Kun nuori sairastuu: sopeutumisprosessin vaiheet ja tukeminen
 • Keinoja ja menetelmiä nuoren mielen hyvinvoinnin tukemiseen
 • Mistä apua? Mielenterveyspalveluiden peruspaketti
 • Kun nuori palaa sairauslomalta: miten tuen ja kuntoutan yhdessä muiden ammattilaisten kanssa

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii eri alojen ammattilaisille

Kun haluat syventää menetelmäosaamistasi, saat lisää tietoa Menetelmiä opetukseen ja ohjaukseen -sivulta.

Kouluakäymättömyys, opiskelu- ja koulunkäyntikyky

Heikko sitoutuminen koulunkäyntiin tai koulusta kokonaan pois jääminen ovat kasvava ilmiö suomalaisessa perusopetuksessa ja 2. asteen koulutuksessa. Koronapoikkeusaika vaikuttaa vahvistaneen kouluakäymättömyyttä. Mitä muita syitä ilmiön taustalta löytyy ja mitä opetusalan ammattilaiset voivat tehdä asian parantamiseksi?

Sisältö:

 • Ilmiöitä, syitä ja näkökulmia koulusta pois jäämisen taustalla
 • Lähtökohtana riittävä opiskelukyky, koulunkäyntikyky ja toimintakyky
 • Miten voin tukea oppilaan/opiskelijan toimintakykyä
 • Menetelmiä motivaation vahvistamiseen
 • Mitä teen kun oppilas/opiskelija jää kouluta pois
 • Saavutettavuus ja esteettömyys oppilaitoksessa
 • ADT, teknostressi ja kognitiivinen ergonomia
 • Monialainen yhteistyö ja verkostot koulunkäynnin tukena

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii perusopetuksen ja 2. asteen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle

 

Kiusaaminen kouluissa, oppilaitoksissa ja työyhteisöissä

Kiusaaminen on edelleenkin valitettavan yleistä kouluissa, oppilaitoksissa ja työpakoilla. Jotta siihen voitaisiin puuttua, tarvitaan tietoa ja osaamista kiusaamisen muodoista, vaikutuksista ja puuttumiskeinoista. Meiltä saat hyviksi todettuja malleja kiusaamisvapaan toimintakulttuurin rakentamiseen sekä keinoja kiusaamisen tunnistamiseen, ennalta ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen.

Sisältö

 • Kiusaaminen ristiriitatilanteena – miten kiusaaminen määritellään
 • Ristiriidat ja konfliktit kuuluvat elämään – miten ennaltaehkäistään kiusaamista
 • Miten puutun kiusaamiseen ja keneltä saan apua
 • Kiusaamisen seuraukset ja korjaavat kokemukset
 • Kiusaamisesta eroon yhteistyöllä

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii perusopetuksen ja 2. asteen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä eri alojen organisaatioille, jotka haluavat tietoa työpaikalla tapahtuvasta kiusaamisesta

 

Kun taustalla on trauma

Traumaattisten kriisin voi aiheuttaa esimerkiksi läheisen äkillinen sairastuminen tai kuolema, väkivallan kohteeksi joutuminen tai sodan kokemus. Sen voi aiheuttaa myös jonkun edellä mainitun uhka eli läheltä piti -tilanne. Traumaattinen tapahtuma muuttaa usein koko elämäntilannetta. Se horjuttaa perusluottamusta sekä vaikuttaa ihmissuhteisiin, kehollisiin tuntemuksiin ja oppimiseen. Meiltä saat tietoa ja menetelmiä traumaattisen kriisin kokeneen henkilön kohtaamiseen ja tukemiseen.

Sisältö

 • Mikä on trauma ja mistä sen tunnistaa
 • Traumatisoituneen henkilön kohtaaminen
 • Trauman vaikutus toimintakykyyn
  • vireystila
  • trauma ja dissosiaatio
  • trauma ja häpeä
 • Traumatietoinen työote

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii eri alojen ammattilaisille

 

Seksuaalisuuden monimuotoisuus

Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisuuden suuntautuminen (SSM) on tärkeä aihe, josta saatavaa tietoa voi olla hankala hahmottaa. Jokaisella ihmisellä on oikeus ilmaista omaa sukupuoli-identiteettiään ja seksuaalista suuntautumistaan. Sukupuolen moninaisuuden vähättely tai mitätöinti voivat kuormittaa hyvinvointia. Meiltä saat tietoa ja ymmärrystä SSM-teemoista sekä osaamista kohtaamiseen ja tukemiseen.

Sisältö

 • Sukupuolen moninaisuus: mitä kaikkea se tarkoittaa
 • Seksuaali-identiteetti
 • Miten kohtaan ihmisen sukupuolisensitiivisesti
 • Kun oma keho tuntuu vieraalta – tietoa sukupuolidysforiasta
 • Mielen hyvinvointi
 • Mistä saan lisää tietoa, tukea ja palvelua SSM-teemoihin liittyen

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii eri alojen ammattilaisille

 

Miten tuen mielenterveyskuntoutujaa

Mielenterveyskuntoutuja on henkilö, jolla on ollut mielenterveysongelmia ja joka on kuntoutumassa niistä. Kun hän palaa takaisin opintoihin tai työhön sairauden jälkeen, kaikki ei ole välttämättä ennallaan. Lähellä olevilla ammattilaisilla ja läheisillä on hyvä olla tietoa, ymmärrystä ja osaamista kuntoutujan tukemisesta.

Asiantuntijoina ja kouluttajina toimivat erityisen tuen asiantuntijamme, joilla on erityispedagogisen osaamisen ja nuorten kanssa työskentelyn lisäksi psykiatrian, neuropsykiatrian ja psykoterapian alan koulutus ja pitkäaikainen työkokemus.

Sisältö

 • Huomioitavia asioita, kun mielenterveyskuntoutuja palaa takaisin opintoihin tai työhön
 • Miten mielenterveysongelmat tai kuntoutujan sairaus voivat ilmetä
 • Menetelmiä ja vinkkejä kuntoutujan kohtaamiseen ja tukemiseen
 • Tarjolla olevat palvelut, jotka tukevat mielenterveyskuntoutujan toimintakykyä

Toteutus tarpeesi mukaan

 • Koulutus, konsultaatio tai työpaja
 • Lähitoteutuksena tai verkossa
 • Sopii eri alojen ammattilaisille ja kuntoutujien läheisille

 

Mielen hyvinvoinnin mentorointiklubi

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden syventää tietämystäsi mielenterveyden häiriöistä, niihin liittyvistä piirteistä, syistä, kehityskuluista ja vaikutuksista toimintakykyyn. Saat lisää ymmärrystä ja keinoja mielen hyvinvoinnin tukemisesta. Ryhmässä saat ja jaat ammattilaisten kesken omaan työhösi liittyviä kysymyksiä ja vastauksia asiakkaan parhaasta mahdollisesta tukemisesta.

Sisältö

 • valitaan yksi mielenterveyden teema (esim. mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, persoonallisuuden häiriöt)
 • tietopuolinen alustus kyseisestä teemasta
 • haasteet omassa työssä
 • menetelmiä asiakkaan tukemiseen
 • vertaismentorointi

Toteutustapa organisaationne toiveiden mukaan.

Mielenterveyden ja opiskelukyvyn tukeminen -verkkokurssi

Verkkokurssillamme saat tietoa mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, mielenterveyden häiriöistä ja niiden vaikutuksista toiminta- ja opiskelukykyyn. Opit tunnistamaan mielenterveyden häiriöitä sekä kohtaamaan, tukemaan ja ohjaamaan henkilöä, jolla on mielenterveyden häiriöihin liittyviä pulmia.

Sisältö

 • mielen hyvinvointi ja haavoittuvuus-stressi -malli
 • mielenterveyden häiriöt
 • resilienssi, tukea ja työtapoja
 • opiskelukyky ja opiskelukuntoisuus
 • päättökysely, palaute ja todistus

Tutustu verkkokurssiin tarkemmin!

Mielenterveyden ja opiskelukyvyn tukeminen -verkkokurssin logo.

 

Räätälöidyt palvelut

Voit myös itse ehdottaa koulutuksen tai palvelun aiheita. Räätälöidään palvelu organisaatiosi mittojen mukaan. Ota yhteyttä! Yhteystietomme löydät tämän sivun alaosasta. Voit myös täyttää yhteydenottolomakkeen (Webropol).

Hanki kohtaamisen ja tuen välineitä mielen hyvinvointiin!

Koulutuskalenteri

Asiantuntijapalvelujen koulutuskalenterista löydät parhaillaan avoinna olevat koulutukset ja ajankohtaiset tapahtumat. Tarjolla on myös maksuttomia koulutuksia.

Klikkaa tästä koulutuskalenteriin

Seuraa meitä

Olemme monessa mukana. Seuraa meitä somessa ja tilaa uutiskirje.

  Spesia Asiantuntijapalvelu Facebookissa

  Spesia Asiantuntijapalvelujen tuotteet verkkokaupassa

  Tilaa Spesia Asiantuntijapalvelujen uutiskirje

Ota yhteyttä mistäpäin Suomea tahansa

Pia Lehto-Kulmala

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Turku
040 660 4888
Pia.Lehto-Kulmala@spesia.fi

Marika Mäkinen

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Jyväskylä
040 752 9653
Marika.Makinen@spesia.fi

Päivi Tanner

Asiantuntijapalvelukoordinaattori
Turku
050 308 1085
Paivi.Tanner@spesia.fi