Opiskelijaksi osoittaminen

Osoittamispäätökset 

Oppivelvollisuuslaki (30.12.2020/1214)

Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei ole aloittanut 4 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa.

Kuulemispyyntö asuinkunnalta oppilaitokselle

15 § (8.7.2022/715) Opiskelupaikan osoittaminen
Oppivelvollista ja hänen huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa sekä koulutuksen järjestäjää, jonka opiskelijaksi oppivelvollinen ollaan osoittamassa, on kuultava ennen asian ratkaisemista.

Asuinkunta voi lähettää kuulemispyynnön oppilaitokselle vapaamuotoisena sähköpostina, josta ilmenee kuultavan henkilön nimi, yhteystiedot, huoltajan tiedot ja asuinkunnan yhteyshenkilön tiedot. Sähköposti lähetetään Ammattiopisto Spesian rehtorille: tiina.merilainen@spesia.fi. Tai vaihtoehtoisesti voi käyttää tulostettavaa kuulemispyyntö -lomaketta, joka skannataan ja lähetetään myös rehtorin sähköpostiosoitteeseen.

Kuulemisen jälkeen tehtävä asuinkunnan opiskelijaksi osoittamispäätös

Tällä lomakkeella asuinkunnat voivat lähettää tietoturvallisesti salattuna viestinä Oppivelvollisten osoittamispäätökset Ammattiopisto Spesiaan.

Tietojen vastaanottaja on rehtori Tiina Meriläinen.

Vaihtoehtoinen tapa osoittamispäätöksien lähettämiselle on perinteisen postin välityksellä.

Osoite on:
Ammattiopisto Spesia Oy
Rehtori Tiina Meriläinen
PL 46 (Mannilantie 27)
04401 JÄRVENPÄÄ