Järjestyssäännöt

Ammattiopisto Spesian järjestyssäännöt pohjautuvat lainsäädäntöön. Järjestyssääntöjä täydentävät lakien ja määräysten mukaiset suunnitelmat sekä ohjeet. (Laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 14.12.2017/886, Tupakkalaki 549/2016, Alkoholilaki 1143/1994 ja Järjestyslaki 612/2003, Vahingonkorvauslaki 412/1974)

Järjestyssääntöjen tarkoitus​

Järjestyssäännöt varmistavat työrauhan, turvallisuuden ja viihtyvyyden. Säännöt koskevat opiskelijoita, henkilökuntaa ja ammattiopiston alueilla vierailevia henkilöitä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa oppilaitoksen tiloissa, piha-alueilla sekä muissa opetukseen liittyvissä tilanteissa (esim. työpaikalla tapahtuva oppiminen, opintoretket, oppilaitoksen järjestämät tilaisuudet, opiskelijoiden oppilaitoksen tiloissa järjestämät tilaisuudet ja tapahtumat, joissa opiskelijat edustavat oppilaitostaan.) Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana noudatetaan järjestyssääntöjen ohella työturvallisuusmääräyksiä sekä kyseessä olevan työnantajan ohjeita ja määräyksiä.

Opiskelija-asuntolaan on laadittu omat järjestyssäännöt.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaista opetusta, ohjausta, valmennusta ja opinto-ohjausta sekä tukea.

Opiskelija vastaa opintojen etenemisestä suunnitellun aikataulun mukaisesti. Opiskelijan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Opiskelijan tulee noudattaa oppilaitoksen järjestyssääntöjä sekä oppilaitoksen henkilökunnan ohjeita. (Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Ohje läsnäolon seurannasta).

Turvallisuus

Jokaisella on vastuu turvallisesta ja siististä työ- ja oppimisympäristöstä. Kaikkien on noudatettava turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Jokaisen on käytettävä ohjeiden mukaisia työturvallisia työasuja, henkilökohtaisia suojaimia ja asianmukaista vaatetusta. Havaituista työturvallisuuspuutteista tulee heti ilmoittaa henkilökunnalle. (Pelastussuunnitelma)

Päihteet, huumeet, tupakointi ja vaaralliset esineet

Oppilaitos on päihteetön ja savuton. Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty järjestyssääntöjen soveltamisalueelle. Jokainen työntekijä on velvollinen puuttumaan opiskelijan päihteiden väärinkäyttöön.

Tupakointi ja tupakkatuotteiden (sähkötupakka, nuuska, vesipiippu) käsittely ja käyttö on kielletty oppilaitoksen tiloissa ja piha-alueilla. Tupakointikielto koskee iästä riippumatta kaikkia opiskelijoita, oppilaitoksen henkilökuntaa ja vierailijoita. Koko oppilaitoksen henkilökunnalla on velvollisuus valvoa oppilaitoksen järjestyssääntöjen noudattamista oppilaitoksessa ja sen alueella. (Päihteettömyyssuunnitelma)

Vaarallisten ja omaisuuden tai ihmisten vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tuominen oppilaitokseen on kielletty.

Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö oppimistilanteiden aikana edellyttää henkilökunnan lupaa.

Toisen henkilön (opiskelijan, henkilökuntaan kuuluvan tai asiakkaan) kuvaaminen tai videoiminen ilman asianomaisen lupaa on kiellettyä. Ammattiopiston alueella ja tilaisuuksissa kuvatun tai äänitetyn materiaalin julkaiseminen ilman kuvattujen lupaa on kielletty. Tietoverkkojen- ja järjestelmien käytöstä annettuja ohjeita tulee noudattaa.

Oppilaitoksen omaisuus ja vahingonkorvausvelvollisuus

Oppilaitoksen tiloja ja laitteita sekä muuta yhteisessä opiskelu- ja asumiskäytössä olevaa omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Jokainen huolehtii omasta omaisuudestaan ja kunnioitt​aa toisen omaisuutta. Oppilaitos ei vastaa sen tiloihin jätetystä omaisuudesta.

Tahallisesta omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta seuraa korvausvelvollisuus, joka määräytyy vahingonkorvauslain mukaan.

Seuraamukset järjestyssääntörikkomuksista

Järjestyssääntörikkomuksista seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä.

Järjestyssääntöjen seuranta, tarkastaminen ja niistä tiedottaminen

Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa. Vastuuopettaja käy järjestyssäännöt läpi kaikkien opiskelijoiden kanssa. Järjestyssäännöt sijaitsevat sähköisenä oppilaitoksen www- sivuilla ja oppilaitoksen intrassa. Opiskelijoita tiedotetaan opiskelijan oppaan ja Wilman kautta. Tarvittaessa tehdään tarkempia tiedotuksia ryhmäkohtaisesti.

Järjestyssäännöt käydään läpi mahdollisuuksien mukaan työpaikkaohjaajien koulutuksessa. Järjestyssäännöistä tiedotetaan opiskelijoiden huoltajille kotiväenilloissa. Järjestyssäännöistä tiedotetaan opiskelijoiden huoltajille myös Wilmassa ja oppilaitoksen www-sivuilla.