Timantti 2

#AMEO #laatu # #ohjaus #vertaisarviointi #tavoitteet

Tavoite

Vastataan ammatillisten erityisoppilaitosten kehittämistarpeisiin sekä ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Timantti 2 -hankkeessa jatketaan ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteistyötä. Hanke perustuu oppilaitosten arvioinneissa ja strategioissa sekä edellisissä hankkeissa esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin sekä tarpeeseen vastata ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomiin muutoksiin.

 

Toteutus

Kehitetään koulutusta neljällä osa-alueella.

  1. Laadunhallintajärjestelmien ja laadunhallinnan toimintatapojen edelleen kehittäminen tukemaan ennakoivaa johtamista ja pedagogiikkaa (miten tuotamme osaamista, jolle on käyttöä nyt ja tulevaisuudessa). Hankkeessa varmistetaan, että laadunhallintajärjestelmä kattaa koko ammatillisen koulutuksen toiminnan.
  2. Koulutuksen järjestäjät ottavat käyttöön menettelytavat, jotka varmistavat, että opiskelijat saavat tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellista koulutusta, opetusta, ohjausta ja tukipalveluja eri oppimisympäristöissä tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti.
  3. Vertaisarvioinnin toimintamallin edelleen kehittäminen AMEO-verkostossa keventäen vertaisarvioinnin toteutusta ja prosessia kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. AMEO:n yhteinen vertaisarviointiraportti, jota käytetään AMEO-verkossa toiminnan kehittämisen työkaluna.
  4. Koulutuksen järjestäjät asettavat selkeät tavoitteet koulutukselle sekä sen laadulle ja vaikuttavuudelle. Tuloksia seurataan ja arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Ota yhteyttä

Hankkeen toteuttajat

Hanna-Liisa Ollila

laatukoordinaattori
Järvenpää
044 465 0551
Hanna-Liisa.Ollila@spesia.fi
Oph rahoittaa -logo