Lyhytnepsy verkossa – neuropsykiatrisista vaikeuksista ja niissä tukemisesta (2op)

Kahden opintopisteen laajuisessa verkkokoulutuksessamme saat tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä, erityisesti ADHD:sta ja autismikirjon häiriöistä, niiden vaikutuksista oppimiseen, käyttäytymiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin. Koulutuksen kautta kehität keinojasi tukea henkilöä, jolla on tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen tai tunnetaitojen vaikeuksia. Voit suorittaa verkkokoulutuksen omaan tahtiisi kuuden kuukauden aikana – aloita, kun sinulle parhaiten sopii.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 30 op, verkkototeutus Keski- ja Etelä-Suomen osallistujille

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op –koulutus käynnistyy maaliskuussa 2022. Koulutuspäivät toteutuvat verkossa, mutta yksi työnohjauksellinen päivä järjestetään lähitoteutuksena osallistujan maantieteellisen sijainnin mukaan joko Jyväskylässä tai Järvenpäässä. Koulutuksemme sisältö ja laajuus vastaavat Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatukriteereitä. Koulutuksen kesto on 15.3.-2.12.2022.

Mielenterveyden osaaja 10 op, verkkototeutus

Koulutuksen kesto on 4.4.-30.11.2022. Koulutuskokonaisuudessa kartutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön taitoja kohdata ja tukea oppijaa koulutuksen nivelvaiheissa ja ammatillisissa opinnoissa. Osallistujat saavat tietoa mielen hyvinvoinnin perusteista ja oppivat tunnistamaan haasteita. He saavat lisää pedagogisia menetelmiä ja tukikeinoja opintojen ja uraohjauksen järjestämiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön opintojen edistämisessä ja osallisuuden tukemisessa. Toivottavaa on, että osallistuja suorittaa koko kymmenen opintopisteen kokonaisuuden, mutta halutessaan on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä osioita.

Ilolla erityistä tukea 8op, verkkototeutus (huhtikuussa 2022)

Ammattiopisto Spesia Järvenpää

Koulutuksen kesto on 07.04.-16.11.2022. Koulutuskokonaisuus kehittää osallistujien tietoa, taitoja, osaamista, jaksamista ja iloa erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden kanssa työskentelyyn. Osallistujat kehittävät vuorovaikutus- ja menetelmäosaamistaan erityisesti positiivisen pedagogiikan menetelmistä. He saavat valmiuksia tunnistaa oppimisvaikeuksia ja muita tuen tarpeita sekä työkaluja ja keinoja oppimisen tukeen, opetukseen ja ohjaukseen. Toivottavaa on, että osallistuja suorittaa koko kahdeksan opintopisteen kokonaisuuden, mutta halutessaan hän voi suorittaa myös yksittäisiä kahden opintopisteen osioita.

Tukikeinoja toiminnanohjaukseen 2 op, verkkototeutus

“Kaikista vaikeinta mulle on mun ohjaaminen.” Koulutuksessa tarkastellaan toiminnanohjauksen tukikeinoja, kuten strukturointia, visuaalista tukea, vahvuuksien hyödyntämistä, stressin hallintaa, palautteen antoa sekä käyttäytymisen ja tunteiden itsesäätelyä. Koulutuksen kesto on 7.4.-2.5.2022.

Monikulttuurinen osaaja 2 -koulutus (8op), verkkototeutus

Koulutuksen kesto on 13.4.-9.12.2022. Koulutuksen tavoitteena on kartuttaa kielitietoisen ja toiminnallisen opetuksen ja ohjauksen osaamista sekä erityistä tukea tarvitsevien monikulttuuristen oppijoiden ohjausosaamista. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä monikulttuurisuudesta oppimisyhteisön voimavarana. Toivottavaa on, että osallistuja suorittaa koko kahdeksan opintopisteen kokonaisuuden, mutta halutessaan on mahdollisuus suorittaa myös yksittäisiä osioita.

Mielen päällä 2 op, verkkototeutus

Neuropsykiatriset erityispiirteet vaikuttavat elämään monella saralla ja niiden mukanaan tuoma haavoittuneisuus mielen hyvinvoinnille on monen nuoren ja aikuisen arkipäivää. Sosiaaliset suhteet, suunnitelmallisuus, suhde muutoksiin, impulsiivisuus, kuormittuneisuus ympäristön erilaisista ärsykkeistä vaikeuttavat arjen sujuvuutta ja vaativat usein kohtuutonta ponnistelua henkilöltä itseltään. Tietämys, ymmärrys sekä kohtaamisen ja tuen keinot auttavat selviämään kovissakin aallokoissa! Koulutuksen kesto on 1.-29.11.2022.