Historian havinaa

Vahvat juuret

Spesia on uusi oppilaitos, mutta sillä on vahvat juuret. Oppilaitosta ylläpitää Ammattiopisto Spesia Oy, jonka omistavat Invalidiliitto ry ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr. Bovallius on järjestänyt ammatillista koulutusta vuodesta 1905 alkaen ja Invalidiliitto vuodesta 1942.

S. ja A. Bovalliuksen säätiö – Tavoitteena työ ja itsenäisyys

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr on perustettu Pieksämäellä vuonna 1905, aluksi lahjoitusrahaston nimellä. Säätiö hoitaa omaisuutta, jonka siskokset Sofia ja Angelique Bovallius jättivät testamentilla.

Tigerstedin aatelissukuun kuuluneet Sofia ja Angelique Bovallius elivät Pieksämäellä 1800-luvulla. Ylellisen säätyläiselämän sijaan he elivät säästeliäästi ja ahkeroiden, nostaen perimänsä Nikkarilan tilan taloudellisista vaikeuksista mallikelpoiseksi tilaksi, johon kuului myös paljon metsää.

Sofia ja Angelique Bovallius kiinnostuivat kuurojen opetuksesta. Siskosten ajatukset vammaisen ihmisen itsenäisyydestä olivat omana aikanaan ennakkoluulottomia ja uraauurtavia. He halusivat tarjota kuuroille tytöille mahdollisuuden oppia ansaitsemaan elantonsa omalla työllään, jotta nämä eivät olisi enää riippuvaisia toisten holhouksesta.

Nikkarilassa tarjottiin opetusta kuuroille ensimmäisen kerran jo vuonna 1871. Varat eivät kuitenkaan vielä riittäneet koulun ylläpitoon, joten siskokset omistivat loppuelämänsä rahan keräämiselle.

Siskokset toteuttivat vuosikymmeniä vaalimansa unelman testamentillaan. He määräsivät, että Nikkarilaan tulee rakentaa kuuromykkätytöille koulukoti, joka jää kouluhallituksen hallintaan. Koulun ylläpitämiseksi muodostettaisiin S. ja A. Bovalliuksen lahjoitusrahasto, josta tuli myöhemmin säätiö. Testamentti tuli lainvoimaiseksi vuonna 1901, ja koulutus alkoi Nikkarilassa vuonna 1905.

Sofian ja Angliquen haave oli mahdollistaa ammatti ja itsenäinen elämä niille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Jotta sisarusten tavoitetta voidaan aidosti toteuttaa myös 2000-luvulla, säätiön sääntöjä uudistettiin vuonna 2016 kohderyhmän osalta siten, että sen tehtävä on tukea kuulovammaisten lisäksi myös muita kommunikaatioesteisiä henkilöitä.

Invalidiliitto – Tasavertaisia mahdollisuuksia

Invalidiliitolla on pitkä historia vammaisten kouluttajana ja toiminta on laajentunut erityistä tukea tarvitsevien monipuoliseen opetukseen ja opiskelun tukeen.

Koulutustoiminta alkoi 15. heinäkuuta 1942, kun Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvalidien liitto ry aloitti ammattikoulutuksen Westendin Invaliidien ammattioppilaitoksessa. Ensimmäiset opiskelijat olivat sotainvalideja.

Järvenpäässä opetus alkoi elokuun 9. päivänä vuonna 1948. Kyse oli kaksivuotisesta sähköalan kurssista, joka samalla käynnisti Järvenpään Invaliidien Ammattihuoltolaitoksen toiminnan. Kurssille osallistui 28 opiskelijaa.

Invalidien koulutuksen merkitys Järvenpään kauppalan syntyhistoriassa on huomattava. Kun etsittiin Invaliidien Ammattihuoltolaitoksen tarpeisiin sopivaa kiinteistöä, löytyi Tuusulan kunnan Järvenpään kylästä tyhjillään ollut entinen silkkitehdas. Suunnitelmat koulutuksen järjestämisestä ja laajentamisesta edellyttivät kuitenkin suurimittaista asuintalojen rakennushanketta.

Rakennushanketta varten perustettiin vuonna 1948 Järvenpään Invalidien asunnot Oy. Suurille rakennushankkeille suunnattua Arava-lainaa voitiin kuitenkin myöntää vain kaupungeille ja kauppaloille, joten ponnistelut Järvenpään taajaman erottamiseksi Tuusulasta saivat pontta invalideille tarkoitettujen asuntohankkeiden myötä. Järvenpäästä tuli kauppala vuonna 1951. Asuntolat valmistuivat vuonna 1952.

Vaikka olot ovat muuttuneet 1940-luvulta tähän päivään tullessa melkoisesti, näkemykset koulutuksen tärkeydestä eivät ole menettäneet merkitystään, päinvastoin: tavoitteena on yhä yhteiskunta, jossa vammaisilla on ”mahdollisuus tasavertaisesti muiden kansalaisten kanssa osallistua kansakunnan hyvinvoinnin kohottamiseen.” (Invalidiliiton ensimmäinen puheenjohtaja Eino K. Kalervo).

Koulutus muotoutuu ajan mukana

Vuosien mittaan sekä Invalidiliiton että S. ja A. Bovalliuksen säätiön ylläpitämien oppilaitosten nimet ovat vaihtuneet ja oppilaitokset ovat laajentuneet niin maantieteellisesti kuin yhdistymisten kautta.

Kun 1942 perustettu Westendin Invaliidien Ammattioppilaitoksen toiminnot yhdistettiin 1993 Järvenpäähän, sai ammattiopisto nimen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, tuttavallisesti IJKK. Vuonna 2014 nimi muuttui Validia Ammattiopistoksi.

Nimi Bovallius-ammattiopisto otettiin käyttöön vuonna 2002. Vuonna 2009 oppilaitoksen aiemmin Pieksämäelle ja Itä-Suomeen keskittynyt toiminta laajeni Lounais- ja Keski-Suomeen, kun Aura-instituutti ja Kuhankosken erityisammattikoulu yhdistyivät Bovallius-ammattiopistoon.

Molempien oppilaitosten seuraava ja suurin yhdistyminen tapahtui vuoden 2018 alussa, kun Bovallius-ammattiopisto ja Validia Ammattiopisto yhdistyivät Ammattiopisto Spesiaksi. Spesiasta tuli Suomen toiseksi suurin ammatillinen erityisoppilaitos, jolla on vuosittain yli 1 300 opiskelijaa.

Ammattiopisto Spesia jatkaa siis perinteitä, jotka saivat alkunsa sodissa vammautuneille järjestetystä koulutuksesta ja kuurojen tyttöjen yhteiskunnallisen aseman parantamisesta.

Järvenpään Invalidien Ammattiopisto oli 1960-luvun alussa pohjoismaiden suurin erityisoppilaitos 300 opiskelijan ja lähes 20 ammattialan koulutustarjonnalla, ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö on järjestänyt koulutusta jo yli 110 vuoden ajan. Organisaatioiden yhdessä perustamalla Ammattiopisto Spesia Oy:llä on vankat juuret ammatillisen koulutuksen järjestämisessä erityistä tukea tarvitseville.