Jyväskylässä tutkintotavoitteisesta koulutuksesta viime lukuvuonna valmistuneet opiskelijat olivat todella tyytyväisiä opintoihinsa. Opiskelijatyytyväisyyden yleisarvio – vastaus väittämään ”Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen” – oli peräti 4,9/5. Vastaajat olivat tyytyväisiä opintojen henkilökohtaistamiseen, opetuksen ja ohjauksen määrään ja laatuun sekä näyttöjen arvioijien ammattitaitoon.

Tiedot käyvät ilmi opintojen päättövaiheessa kerättävästä valtakunnallisesta opiskelijapalautteesta, jossa tutkintokoulutuksesta valmistuvat opiskelijat arvioivat koulutustaan. Palautteen perusteella toimintaa
kehitetään entistä paremmaksi.

HOKS tärkeänä tukena opiskelussa

Spesiassa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), joka on tärkeä työkalu niin opintojen kuin valmistumisen jälkeisen toiminnan suunnittelussa. Palautteen
perusteella Jyväskylän opiskelijat kokevat, että HOKSin toteutumista seurataan ja sitä päivitetään tarpeiden mukaan (4,8/5). Opiskelijat kokevat myös saaneensa riittävästi ohjausta ammatillisen jatkosuunnitelman tekemiseen (4,8 /5).

Laadukasta opetusta ja ohjausta

Opiskelijapalautteessa arvioidaan myös opetusta, ohjausta, opinnoissa tarvittavaa tukea ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutumista. Jyväskylässä opiskelijat kokivat saavansa riittävästi opetusta ja
ohjausta, jotta opinnot etenevät suunnitellusti (4,8/5). Opetus ja ohjaus oli laadukasta (4,8/5) ja osaamisen kehittymisestä sai riittävästi palautetta (4,7/5). Tukea opintoihin sai tarvittaessa hyvin (4,7/5).
Opiskelijat antoivat erinomaisia arvioita myös näytöistä, joissa opiskelijat osoittavat osaamistaan. Hyvää palautetta tuli muun muassa näyttöjen arvioinnin kriteerienmukaisuudesta (4,8/5) ja arvioijien
ammattitaidosta ja asiantuntemuksesta (4,8/5).

Työpaikkayhteistyö on sujuvaa

Yhteistyö työpaikkojen kanssa on tärkeää paitsi oppimisen myös työllistymisen näkökulmasta. Spesian opiskelijat Jyväskylässä olivat erityisen tyytyväisiä työntekijöiden ja työpaikkaohjaajien yhteistyöhön (4,8/5) ja työpaikkaohjaajien taitoihin (4,8/5). Hyvä palaute kertoo sujuvasta yhteistyöstä Spesian ja työpaikkojen välillä.

Kansainvälinen toiminta käynnistymässä uudelleen

Tulokset osoittivat Spesian toiminnasta myös kehittämiskohteita. Heikoimman arvosanan Jyväskylän opiskelijapalautteessa sai tiedottaminen mahdollisuuksista opiskella ja työskennellä ulkomailla opintojen
aikana (3,3). Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi kansainvälinen toiminta on viime vuosina ollut vähäistä. Tilanteen normalisoituessa mahdollisuuksia ulkomailla opiskeluun ja työskentelyyn tarjoutuu kuitenkin lisää.

Parasta Spesiassa: ihmiset, ilmapiiri ja tuki

Opiskelijapalautteessa opiskelijat pääsevät kertomaan kokemuksistaan myös omin sanoin. Jyväskylässä opiskelleiden mielestä parasta Spesiassa ovat kaverit ja henkilökunta, hyvä ilmapiiri sekä mahdollisuus
saada tukea silloin, kun sitä tarvitsee.

Spesian laaturyhmän puolesta
Hanna-Liisa Ollila ja Anu Lääkkölä