Tämä artikkeli on osa Pedagogiikka Spesiassa -juttusarjaa, joka esittelee oppilaitoksen pedagogisia periaatteita, jotka on kirjoitettu auki Spesian Pedagogiseen asiakirjaan. 

Pedagoginen asiakirja, luku 6: Roolit ja vastuut opetuksessa ja ohjauksessa

Onnistumiset tehdään yhdessä – roolit ja vastuut huomioiden


Monipuoliseen opiskelijalähtöiseen ammatilliseen koulutukseen kuuluu yhteistyö eri ammattilaisten välillä. Moniammatillisessa työskentelyssä nähdään keskiössä opiskelija, jonka opintojen edistymiseksi työtä tehdään. Yksilöllisten opintopolkujen laadukas toteutuminen edellyttää toimivaa roolijakoa, moniammatillista yhteistyötä sekä oppilaitoksen koko henkilöstön erityisen tuen ja ohjauksen osaamisen kehittämistä. Onnistumiset tehdään yhdessä omista rooleista ja vastuista alkaen.

Roolit ja vastuut yhteisessä työssä

Henkilöstön roolit ja vastuut opetuksessa ja ohjauksessa vastaavat jatkuvaan muutokseen ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelijan yksilölliset opintopolut, tavoitteiden suunnitteleminen, osaamisen kehittäminen ja tukeminen tulee nähdä yksilöllisenä ja yhteisöllisenä mahdollisuutena. Moniammatillinen yhteistyö tukee opiskelijan opintojen etenemistä.

Opiskelijan kohtaaminen toteutuu kunnioittavassa, rakentavassa ja dialogisessa vuorovaikutuksessa. Merkityksellistä on se, että opiskelija tulee kuulluksi ja saa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Yhteistyössä kaikille toimijoille muodostuu yhteinen ymmärrys ja suunta käsiteltävästä aiheesta. Opiskelijan on hyvä saada tunne siitä, että tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on. Tällä tavoin yhteistyön avulla vahvistamme opiskelijan toimijuutta ja ammatillista kehittymistä.

Opiskelijaa tuetaan opinnoissa henkilökohtaisena- ja ryhmäohjauksena. Ohjaus keskittyy opiskelijan henkilökohtaiseen kokonaistilanteen huomioivaan tukemiseen ja ohjaukseen yhteistyössä vastuuopettajan, muun opetus- ja ohjaushenkilöstön, opinto-ohjaajien ja opiskeluhuollon kanssa. Lisäksi opiskelijan opintoja tukevat työpaikkaohjaajat työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana.

Ohjaus on monialaista yhteistyötä ja se perustuu molemminpuoliseen luottamukseen ja yhdessä sovittuihin ohjausvastuisiin. Erityistä tukea tarvitsevien ohjauksessa painottuu monialainen ja varhain aloitettu ohjausyhteistyö. Erityistä tukea tarvitsevien kohdalla toimiva ohjaussuhde on merkityksellinen, koska heillä on usein muita suurempi tarve yksilölliselle ohjaukselle. Kokonaistilanteen huomioiva ohjaus on opiskelijalähtöistä, yhdenvertaista, oikea-aikaista ja kuuntelevaa. Ohjauksen merkitys korostuu siirtymävaiheissa ja monialaisella ohjauksella huomioidaan opiskelijan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. (Hyvän ohjauksen kriteerit 2023.)

Asiantuntijuutta rakennetaan yhdessä eri ammattiryhmien välillä. Moniammatillista yhteistyötä tehdään omassa ryhmässä vastuuopettajan, opetuksen ohjaajan ja opiskelijan henkilökohtaisen ohjaajan rinnalla kuten myös työpaikalla työpaikkaohjaajan kanssa. Yhteistyötä tehdään opinto- ohjaajan, yhteisöohjaajan, kuraattorin, asumisen ohjaajan ja opiskeluhuollon kanssa.

Työyhteisössä työskennellään yhteisen päämäärän eteen ja hyödynnetään jäsenten voimavaroja ja osaamista. Osaamista jaetaan ja se muodostaa perustan moniammatilliselle työskentelylle. Yhteistyön tarkoituksena on jakaa vastuuta ja lisätä työn laatua. Lisäksi tiedon kulku ja vuorovaikutus sisäisten ja ulkoisten kumppanien kanssa paranevat.

Jokainen tuo tiimiin oman osaamisensa ja yhdessä kannustamme toisiamme parhaaseen lopputulokseen. Yhteistyössä hyvä luottamus mahdollistaa tehokkaan viestinnän, oppimisen, rakentavien ratkaisujen löytämisen ja niiden kehittämisen uudenlaisiksi ratkaisuiksi. Yhteistyön tarkoituksena on auttaa opiskelijaa, työelämää ja kehittää oppimisympäristöjä.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)Graafinen kuva, jossa keskellä opiskelija ja hänen ympärillään yhteen toimivina hammasrattaina vastuuopettaja, opettaja, koulunkäynninohjaaja, opetuksen ohjaaja, asumisen ohjaaja, työpaikkaohjaaja, työvalmentaja, kuraattori, opinto-ohjaaja, yhteisöohjaaja, luotsi, osaamisalavastaava, pedagoginen asiantuntija, koulutusjohtaja, koulutuspäällikkö ja rehtori.Kuvateksti: Opiskelijan tukena on monipuolinen, moniammatillinen verkosto. Kokonaisuus palvelee opiskelijaa parhaiten silloin, kun tavoitteet ja roolit ovat kaikille selvät ja tieto kulkee.

Henkilöstön näkemyksiä onnistuneesta moniammatillisesta yhteistyöstä

Kysyin blogiin opiskelijan ohjaukseen moniammatillisesti osallistuvalta Spesian henkilöstöltä:

”Minkälaiset asiat ovat tärkeitä onnistuneessa moniammatillisessa yhteistyöskentelyssä?”

Vastauksissa kuului muun muassa se, että vastuuopettajan työhön mahtuu monia kohtaamisia eri verkostojen kanssa. Opiskelijan ohjausta tehdään moniammatillisesti ja jokaisen näkemystä ja osaamista hyödyntäen.

Opettajat kertoivat esimerkiksi työpaikoilla tapahtuvista ohjaus- ja arviointikäynneistä sekä erilaisista palavereista, joissa moniammatillinen tuki toteutuu. Näitä palavereja ovat muun muassa erityisen tuen ja opiskelijan oman hoitohenkilöstön kanssa pidettävät keskustelut sekä oman ryhmän henkilökunnan ja koko ryhmän kesken pidettävät keskustelut. Yhteistyössä kaikkien ammattilaisten tieto ja taito sulautuvat kokonaisuudeksi, jota hyödynnetään opiskelijan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Henkilöstö pitää olennaisena asiana yhteistyössä joustavuutta, luottamusta, avointa keskustelua ja vuorovaikutusta, koska muutoksia ja erilaisia tilanteita tulee jatkuvasti työpäivän aikana, välillä jopa yllättäenkin. Säännölliset yhteiset palaverit oman ryhmän henkilöstön kesken auttavat ja selkiinnyttävät toimintaa, niin että kaikki pysyvät ”käryillä” mitä opiskelijoiden opinnoissa ja elämässä tapahtuu.

”Se on sellaista jatkuvaa vuorovaikutusta siitä, mitä tapahtuu, kun opiskelijat opiskelevat omilla opintopoluillaan ja eriyttämistä on paljon.”

Myös ennakointi tulevasta, tavoitteet, tapahtumat ja näistä keskusteleminen koko opiskelijaryhmän kesken on olennaista yhteistyötä. Myös opiskelijan kuulumisten kuuleminen ja keskustelut ovat merkittäviä asioita.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)
Nuori nainen maalaa pöytätelineen ääressä ja opettaja seuraa työskentelyä kiinnostuneen näköisenä.
Kuvateksti: Opiskelijan kokonaistilanteen huomioiva ohjaus on opiskelijalähtöistä, yhdenvertaista, oikea-aikaista ja kuuntelevaa. Kuulumiset ja keskustelut arjessa ovat merkittäviä asioita.

Henkilöstön mielestä moniammatillisen ryhmän keskinäisen luottamuksen tulee olla vahva. Luottamus työyhteisössä saa aikaan sujuvan työpäivän kaikille. Tärkeää on kulkea samaan suuntaan ja pitää kiinni sovituista asioista. Yhteistyössä roolit ja vastuut ovat jaettu, näin saadaan työskentelytapaa selkeäksi. Yhteistyössä tarvitaan ymmärrystä, näkemystä ja tiedostamista siitä millä tulokulmalla jokainen osallistuu ja tuo tullessaan osaamista moniammatilliseen työskentelyyn.

Suunnitelmat ja tavoitteet luodaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ja tavoitteiden saavuttamiseksi ponnistellaan yhdessä yhdenmukaisesti. Samat asiat koskevat myös kuraattorin ja opon kanssa työskenneltäessä.

Opinto-ohjaajat pitävät tärkeänä onnistuneessa moniammatillisessa yhteistyöskentelyssä viestinnän ja vuorovaikutuksen onnistumista ja eri alan asiantuntijoiden näkemysten esille tulemista omista rooleista käsin. Tästä muodostuu tilanteeseen yhteinen kokonaisnäkemys, jota hyödynnetään opiskelijan eduksi. Tämä edellyttää osallistujilta asiantuntijuuden lisäksi viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja kykyä ratkaista ongelmia yhdessä.

Kuraattori pitää tärkeänä sitä, että mikä tahansa huoli ilmaantuu, oli se sitten pieni tai suuri opiskelijalla, on hyvä olla yhteydessä häneen matalalla kynnyksellä.

Asumisenohjaaja pitää yhteistyössä tärkeänä luottamusta ja avointa keskustelua opiskelijan parhaaksi.

Henkilökohtaistaminen kokoaa opiskelijan asiat yhteen ja HOKSiin on kirjattuna opiskelijan tavoitteet, yhteistyötahot ja palvelut yms. HOKSissa on ihan kaikki ajantasaisesti opiskelijaan liittyen. Lisäksi muut moniammatillisen yhteistyön kuvioit toimivat ja kaikki tarvittavat tiedot löytyvät HOKSista. Näin tiedot löydetään hyvin ja niihin voidaan palata aina tarvittaessa.

Entä mikä on se ratkaisevin juttu onnistuneeseen moniammatilliseen yhteistyöhön?

”Tää on niin selvä asia, ett kaikki yhdessä vuorovaikuttavat yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen parhaaksi ja toisaalta täytyy tietää se oma vastuu ja rooli ja toisaalta ne rajat”.

Yhteistyötä ja vastavuoroisuutta työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ohjaus on yhteisöllistä toimintaa. Pelkkä osallistuminen työyhteisön toimintaan ei riitä tuottamaan laajaa ammatillista osaamista. Opiskelijan toimijuus ja vähitellen kasvava vastuu tukevat ammatillisen osaamisen kehittymistä, jos ohjausta ja tukea on saatavilla riittävästi.  Opiskelijan oppimisen kannalta olennaista on ohjaussuhteen vastavuoroisuus, riittävä ohjaus ja tuki sekä tiedon jakaminen ja tasa-arvoisuus työyhteisön jäsenenä.

Ohjaussuhteessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämisessä opettajan ja ohjaajan antamalla tuella on merkitystä. Ohjaajan sitoutuminen, tavoitteellisuus, monipuoliset ohjausmenetelmät ja reflektiotaidot vaikuttavat opiskelijan oppimiseen. Koulutuksen rooli oppimisen ja ohjauksen tukemisessa tiivistyy yhteistyön rakentamiseen oppimisympäristöjen välille, joka parhaimmillaan tukee teorian ja käytännön vuoropuhelua ja edistää kokonaisvaltaisesti opiskelijan ammatillista kehittymistä.

Yksilöllisten ohjaussuhteiden tukemisen lisäksi koko työyhteisön tulee olla tietoinen roolistaan työpaikalla tapahtuvasta ohjauksesta. Ohjauksen ja oppimisen henkilökohtaistaminen tarjoavat hyvät edellytykset yksilön ammatilliselle kasvulle ja riittävälle ohjauksen ja tuen saannille. Kokonaisuutena ohjausta ja oppimista edistää selkeästi sovitut toimijoiden roolit, säännöt ja vastuut oppimisympäristöissä. (Rintala, H., Mikkonen, S., Pylväs, L., Nokelainen, P., & Postareff, L. 2015.)

Pia Toivanen
pedagoginen asiantuntija
Ammattiopisto Spesia

Lähteet: