Tämä artikkeli on osa Pedagogiikka Spesiassa -artikkelisarjaa, joka esittelee Spesian pedagogisia periaatteita, jotka on kirjoitettu auki Pedagogiseen asiakirjaan. 

Pedagoginen asiakirja, luku 8
Opettajuus vaativan erityisen tuen oppilaitoksessa


Keskiössä opiskelijan kohtaaminen ja tarpeet

Erityisopettaja on opetusalan ammattilainen, joka huomioi opiskelijoiden yksilölliset tarpeet koulutuksen aikana. Ammatillisella erityisopettajalla on oman alansa vahvan substanssiosaamisen lisäksi osaamista erityisopetus- ja ohjausmenetelmistä, henkilökohtaistamisesta, pedagogisista malleista ja erilaisista toiminta- ja oppimisympäristöistä. Hänellä on myös taitoja toimia moniammatillisissa verkostoissa opiskelijaa tukien.

Ammatillisille opettajille suunnatussa tutkimuksessa opettajan tärkeimmäksi osaamisvaatimukseksi nousi opiskelijalle tehtävä henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. Siinä korostuvat opiskelijan yksilölliset toiveet, valinnat sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, tuen tarve sekä puuttuvan osaamisen hankkiminen.

Ammatillisen koulutuksen vaativa erityinen tuki on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia, vaikea vamma tai sairaus. Oppilaitoksessamme keskiössä on opiskelijan kohtaaminen. Arvojemme mukaan kunnioitamme rohkeasti erilaisuutta ja lisäämme monimuotoisuutta.

Erityisen tuen avulla saamme opiskelijat valmistumaan tutkinnoista ja siirtymään osaksi työelämää tai hyvää elämää. Tukitoimet liittyvät mm. pedagogiseen tukeen, ohjaus- ja opiskelujärjestelyihin, apuvälineisiin tai ohjaus- ja tukipalveluihin.

(teksti jatkuu kuvan jälkeen)
Kolme ihmistä istuu rennosti pöydän ympärillä, ympäristö vaikuttaa oppilaitokselta.
Kuvateksti: Tukea opettajan työn arkeen antaa avoin vuorovaikutus, yhdessä tekeminen ja eri toimijoiden välinen luottamus.

Tulevaisuustaidot ja kestävyysajattelu haastavat kehittämään omaa osaamista

Opettajan työaika koostuu useammasta teemasta, joita ovat mm. opetus- ja ohjaustyö, verkostotyö, suunnittelutyö sekä hallinnolliset työtehtävät. Lisäksi aikaa pitäisi jäädä oman työn kehittämiseen ja sisäiseen yhteistyöhön. Näihin tarvitaan oman työn reflektointia ja arviointia.

Opettajan työtä arjessa tukee avoin vuorovaikutus, moniammatillinen yhdessä tekeminen sekä se, että luottaa kaikkiin toimijoihin.

Opettajan työhön liittyy myös tulevaisuusorientoituminen. Millaista osaamista tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan? Tarvitaan kiinteää moniammatillista vuoropuhelua työelämän kanssa, tarvitaan tutustumista tulevaisuustutkimuksiin sekä oman osaamisen ajan tasalla pitämistä ja kehittämistä.

Osaaminen 2035-raportissa tarkasteltiin osaamisten merkitysten muutoksia ja tärkeimpiä tulevaisuustaitoja. Tutkimuksessa nousi esille muutamia osa-alueita, joiden osaamista pidetään tärkeinä. Näitä ovat ongelmanratkaisutaito, digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisosaaminen, tiedon arviointitaito sekä kestävän kehityksen ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisosaamisen. Lisäksi yrittäjyystaidot ovat yhä keskeisempiä työelämätaitoja niin opettajilla kuin opiskelijoillakin. Tulevaisuustaitoihin on noussut myös tekoälyn käyttöön liittyvä osaaminen.

Ammatillisen koulutuksen osaajien ammatillinen identiteetti tulee rakentua siten, että se sisältää kestävyysajattelun ja kestävyysosaamisen.  Heidän tulee osata rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.

Opettajat luovat oppimisen ja onnistumisen edellytyksiä!

Sirja Rousi
pedagoginen asiantuntija

Lähteitä