Hyvä yhteistyö oppilaitoksen ja työelämän välillä on ensiarvoisen tärkeää ja palvelee kaikkia osapuolia. Vuoropuhelu ei kuitenkaan synny itsestään, vaan vuorovaikutuksen ja toimivan tekemisen kautta. Spesia Työelämäpalvelut tekee, tukee ja kehittää yhteistyötä, ja panostukset näkyvät myös palautteissa.

Lukuvuoden 2021–2022 aikana Spesian työelämäpalvelut on panostanut työelämäyhteistyön kehittämiseen monella tapaa. Olemme vahvistaneet toimintaamme rekrytoimalla työelämäpalveluihin uusia työvalmentajia ja yritysvalmentajia sekä vakinaistamalla heidän työsuhteitaan.

Työelämäpalvelut on järjestänyt erilaisia työelämätapahtumia, kuten Duuniin -rekrytointitapahtuman ja Vateksen koordinoiman Job Shadow Dayn eli työn seurannan päivän. Viestintää olemme lisänneet aloittamalla uutiskirjejulkaisut työelämäkumppaneillemme ja toteuttaneet yhteistyöwebinaarin.

Koulutuksen ja työelämän tiivis vuoropuhelu on osa Ammattiopisto Spesian toimivaa arkea. Se antaa meille arvokasta tietoa siitä, mitkä työelämän osaamistarpeet ovat, jotta voimme kehittämään koulutusta vastaamaan näihin tarpeisiin.

Parhaimmillaan yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia, kun työpaikalle saadaan ohjattua työvoimaa ja opiskelijat pääsevät kartuttamaan osaamistaan aitoihin työtilanteisiin.

Työelämäpalautteen tulokset erinomaisia

Kuluneen lukuvuoden aikana on käynnistynyt Opetushallituksen koordinoimaa työelämäpalautteen keruu. Työelämäpalautteella kartoitetaan onnistumistamme työelämäyhteistyössä ja opiskelijoiden työelämässä oppimisen toteuttamisessa.

Saadut palautteet kertovat, että sekä työnantajat että työpaikkaohjaajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Spesian kanssa.

Työnantajien palautetta

  • Työnantajien antaman arvion mukaan yhteistyö oppilaitoksen kanssa on sujuvaa, ka 4,52/5.
  • Tapaamme hoitaa oppisopimusten ja koulutussopimusten laadintaan liittyvät käytännön asiat työnantajat ovat olleet myös tyytyväisiä, ka 4,48/5.
  • Työnantajien mielestä oppilaitos järjestää työelämässä oppimisen työpaikan tarpeet huomioiden, ka 4,44/5.

Työpaikkaohjaajien palautetta

  • Työpaikkaohjaajat arvioivat yhteistyön kanssamme vieläkin sujuvammaksi, ka 4,64/5.
  • Työpaikkaohjaajien mielestä myös esimerkiksi näytön toteuttaminen yhteistyössä kanssamme onnistui hyvin, ka 4,65/5.
  • Heidän mielestään oppilaitos varmisti, että työtehtävät edistävät opiskelijan oppimista suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti, ka 4,4/5.

Kiitokset kaikille palautetta antaneille! Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja säännöllinen palaute työelämältä auttaa meitä suuntaamaan toimintaamme. Yhteistyön onnistuminen on molempien osapuolten ansiota!

Vuoden toinen palautteenkeruu työnantajilta toteutetaan heinä-elokuussa. Kun saat postilaatikkoosi vastauslinkin, muistathan käydä ruksimassa oman palautteesi meille! Työpaikkaohjaajat puolestaan saavat kyselyn aina kun opiskelijan työpaikkajakso on päättymässä.

Kolmasosa opiskelijoista palkkatyössä opintojen jälkeen

Yhtenä tärkeänä työelämäyhteistyömme tavoitteena on, että opiskelijamme työllistyvät valmistumisensa jälkeen.  Vuonna 2021 valmistuneista tutkinto-opiskelijoistamme on työllistynyt palkkatyöhön 32 % eli noin kolmasosa. Työttömien osuus oli 34%, joista aktiivitoiminnassa oli 17,9 %.

Kysely on toteutettu yhdessä muiden Ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa opiskelijoille 4–5 kuukautta heidän valmistumisensa jälkeen.

Työelämäyhteistyöhön panostaminen näkyy myös vertaisarvioinnissa

Spesiassa maaliskuussa 2022 toteutettu Ammatillisten erityisoppilaitosten vertaisarviointi kohdistui sekin tällä kertaa asiakkuuksien, kumppanuuksien ja sidosryhmäyhteistyön hallintaan. Arvioinnin yhteydessä haastateltiin laajasti niin sidosryhmiemme edustajia, henkilökuntaa, johtoa kuin opiskelijoitakin.

Raportissa on kiinnitetty huomiota työelämäyhteistyömme suunnitelmallisuuteen:

Työelämäyhteistyöhön on olemassa suunnitelmia, tavoitteita ja linjauksia, jotka ovat henkilöstön tiedossa.  Työelämällä, huoltajilla ja opiskelijoilla on tiedossa, miten koulutusta järjestetään työpaikalla. Työelämäyhteistyön prosessit on kehitetty ja opiskelijoilla on olemassa vaihtoehtoja opiskella työpaikoilla.

Yhteistyöstä sidosryhmien kanssa raportissa todetaan seuraavaa:

Spesian organisaatiorakenne tukee yhteistyön aktiivista toteuttamista laajalla toiminta-alueella. Työelämäyhteistyön roolit ja vastuut on selkeästi määritelty ja yhteistyön mahdollisuuksia työelämän kanssa etsitään aktiivisesti. Spesian henkilöstö on sitoutunut tekemään yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Yhteistyö koetaan välttämättömäksi työn onnistumisen kannalta ja siihen panostetaan voimakkaasti. Yhteistyötahot kertovat hyötyvänsä yhteistyöstä Spesian kanssa.

Entä miten toimimme, kun toimintaa tulee kehittää? Vertaisarvioijat nostavat esiin seuraavat seikat:

Spesia reagoi havaitsemiinsa kehittämisen tarpeisiin tekemällä muutoksia toimintaan. Spesialla on ketterä kokeilemisen kulttuuri, jolla haetaan ratkaisuja havaittuihin ongelmiin. Spesialla on hanketoimintaa, jolla kehitetään yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Henkilöstön osaamista sidosryhmäyhteistyöhön kehitetään hankkeiden avulla.

Työelämäpalveluissa meidän on helppo yhtyä vertaisarvioijien sanoihin. Yhteistyö on välttämätöntä työmme onnistumisen kannalta. Pidetään siis yhdessä työelämän ja oppilaitoksemme vuoropuhelu elävänä!

Kristiina Luukkonen
työelämäkoordinaattori
Spesia Työelämäpalvelut
Ammattiopisto Spesia