Suunnitelmallinen valmennus, hyvä ohjaus ja oikea-aikainen tuki sekä palaute ovat avaintekijöitä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimispolulla kohti työelämää. Jokainen meistä on noviisi aloittaessaan uudessa työpaikassa tai täysin uudessa työtehtävässä.

Tukea tarvitsevan opiskelijan ensimmäiset kokemukset työelämästä tuntuvat jännittävältä ja hän voi kokea epävarmuutta omista kyvyistään. Onnistuneen työelämään valmentautumisen avulla opiskelijan ammatillinen itseluottamus kehittyy ja tietoisuus itsestä oman alansa kehittyvänä osaajana vahvistuu.

Tähän blogiin on koottu esimerkkejä toimintamalleista ja tukimateriaalista, jotka valmentavat opiskelijaa kohti työelämää. Materiaalit on koottu seuraavien teemojen mukaisesti:

  • Työelämävalmiudet kehittyvät oppimisympäristöissä
  • Opiskelijan vahvuudet näkyväksi
  • Palautteella on merkitystä
  • Oppimisympäristö työpaikalla
  • Alkuun tarvitaan ohjausta, tukea ja aikaa
  • Työelämässä oppimisen muistilista opiskelijalle
  • Osaamisen arviointiopas opiskelijalle

Kaikki tukimateriaalit on laadittu Parasta osaamista hankkeessa

Työelämävalmiudet kehittyvät oppimisympäristöissä

Oppilaitoksen työelämälähtöiset oppimisympäristöt vahvistavat opiskelijan työelämässä tarvitsemia perusvalmiuksia. Opiskelija pääsee tuetusti työskentelemään tutussa ympäristössä ja toistuvissa työtehtävissä kehittäen sekä alan osaamistaan että vuorovaikutustaitojaan. Työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä työskentely auttaa opiskelijaa löytämään myös omia vahvuusalueitaan, joista on hyötyä niin opiskeluaikana kuin työelämässä.

Esimerkkejä työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä löydät tästä linkistä

Opiskelijan vahvuudet näkyväksi

Onnistunut työelämässä oppiminen edellyttää yhteistä ymmärrystä siitä, mitä ollaan oppimassa ja mitä tukea opiskelija tarvitsee. Työelämässä oppimisen valmistelu on hyvä aloittaa sillä, että opiskelija tekee näkyväksi omia vahvuuksiaan sekä perusosaamistaan. Tätä helpottaa se, että opiskelija laatii itsestään esittelyposterin, jota hän voi käyttää suunnittelun ja ohjauksen apuna työpaikalla.

Esittelyposterissa opiskelija kertoo itsestään, opiskelustaan ja vahvuuksistaan. Samalla hän voi kertoa millaisesta ohjauksesta ja tuesta hän parhaiten työpaikalla opiskellessaan hyötyy. Tämä tukee opiskelijan omaa aktiivista osallistumista ohjauksen ja tuen suunnitteluun.

Katso esimerkki esittelyposterista

Palautteella on merkitystä

Oikea-aikainen ja kannustava palaute pienistäkin onnistumisista on opiskelijan kehittymisen ja motivaation kannalta merkityksellistä. Palautekeskusteluissa opiskelijan osaaminen realisoituu ja tavoitteet tarkentuvat. Samalla ne kehittävät opiskelijan itsearviointitaitoja.

Tutustu Itsearviointi- ja palautekeskustelun esimerkkipohjaan (pdf).

Oppimisympäristö työpaikalla

Oppilaitoksen ja työelämän monimuotoisten kumppanuuksien avulla opiskelijan ohjaaminen voi tapahtua entistä enemmän aidoissa oppimisympäristöissä työpaikoilla. Tällöin opettaja on mukana työntekijöiden arjessa ja ohjaa opiskelijan oppimista yhdessä heidän kanssaan. Näin opiskelijat tulevat työpaikoille tutummiksi, jolloin oikea opiskelija ja oikea työpaikka kohtaavat paremmin toisensa.

Esimerkkejä työelämän ja oppilaitoksen monimuotoisista kumppanuuksista löydät Parasta osaamista -sivustolta.

Alkuun tarvitaan ohjausta, tukea ja aikaa

Kun opiskelijalla on riittävästi työelämävalmiuksia, oppilaitoksen ohjaushenkilö on tukena opiskelijan siirtyessä hankkimaan osaamistaan työpaikalle koulutus- tai oppisopimuksella. Opiskelijan työelämässä oppiminen ja ohjaaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä työpaikan työntekijöiden kanssa, samalla sparraten työyhteisöä opiskelijan kohtaamiseen ja ohjaamiseen.

Tutustu työpaikkaohjaajan vinkkilistaan (pdf), joka auttaa opiskelijan erilaisten valmiuksien huomioimista työelämässä oppimisen ohjauksessa.

Työelämässä oppimisen muistilista opiskelijalle

Työelämässä oppimisen suunnittelu, ohjauksen yhteistyöstä sopiminen sekä toteuttaminen sisältävät paljon käytännön asioita. Työelämässä oppimisen muistilista selkiyttää koko työelämässä oppimisen prosessia ja muistuttaa siihen liittyvistä yksityiskohdista.

Työelämässä oppimisen muistilistan opiskelijalle (pdf)

Osaamisen arviointiopas opiskelijalle

Osaamisen arviointi on merkittävä osa opiskelijan opintopolkua. Sen avulla opiskelija saa käsityksen siitä, millaista osaamista hänelle on muodostunut. Kun arviointi on objektiivista ja kriteeriperusteista, opiskelijoiden tasavertaisuus toteutuu. Osaamisen arviointioppaaseen on koottuna olennaiset arviointiin liittyvät asiat.

Täältä löydät osaamisen arviointioppaan opiskelijalle (pdf)

Lisätietoja

Rita Hintsala, pedagoginen koordinaattori
Ammattiopisto Spesia
p. 044 765 1311, rita.hintsala(at)spesia.fi

Lisätietoa ja materiaalia löydät myös verkostohankkeen sivuilta ja somekanavista:

Parasta osaamista -hankkeen logoParasta osamista -sivusto
Facebook: @POsaamista
Instagram: @parastaosaamista
Twitter: @Posaaja_
Youtube: parasta osaamista