Spesia on ammatillisena erityisoppilaitoksenakin amis muiden joukossa, ja hyvä, koko ajan paraneva ja laajeneva yritys- ja työelämäyhteistyö on meille erittäin tärkeä asia. 

Meiltä työelämään tuleva opiskelija on taitava, ylittänyt monia haasteita, saavuttanut yhden unelmistaan valmistumalla, mutta ennen kaikkea hän on erittäin motivoitunut työntekijä. 

Yhteiskunnalle hän voi olla osatyökykyinen, täsmätyökykyinen, vajaatyökykyinen tai muulla vastaavalla termillä korostetusti kertoen ”ei normaali” -työntekijä. Meille hän on Matti  tai Maija, joka osaa ja on ahkera, ja sitä hän voi olla myös sinulle ja yrityksellesi; tuottava ja luotettava tekijä.

Älä siis anna vallalla olevien termien pelottaa, me olemme täällä myös yrityksiä varten! 

Nainen leikkaa sirkkelillä puulevyä, päällään huomioväriset työvaatteet, kuulosuojaimet ja suojalasit.
Kuvateksti: Paljon osaamista jää hyödyntämättä, jos ei nähdä erityisoppilaitoksen opiskelijoiden tai osa- eli täsmätyökykyisten taitoja ja potentiaalia.

Yritys–oppilaitos-yhteistyön hyödyt

Eri yritysten, organisaatioiden ja Spesian välinen yhteistyö on erittäin tärkeää monista syistä, jotka hyödyttävät sekä opiskelijoita, oppilaitosta että työelämää.  

1. Työelämälähtöinen koulutus

Oppilaitoksen yhteistyö yritysten kanssa varmistaa, että ammatillinen koulutus on työelämälähtöistä ja vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Opiskelijat saavat ajantasaista tietoa ja osaamista, mikä parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan valmistumisen jälkeen. 

2. Opiskelijoiden käytännön taidot

Yrityksissä suoritettavat työssäoppimisjaksot ja työpaikkojen toimiminen oppimisympäristönä ryhmille Spesian henkilöstön ohjauksessa, antavat opiskelijoille mahdollisuuden soveltaa oppimaansa teoriaa käytännössä. Tämä kehittää heidän ammattitaitoaan ja varmuuttaan työelämässä toimimiseen. 

3. Rekrytointikanava yrityksille

Yritykset saavat mahdollisuuden tutustua potentiaalisiin työntekijöihin, heidän osaamiseensa ja tuen tarpeisiinsa jo opiskeluvaiheessa. Tämä madaltaa kynnystä palkata osatyökykyisiä sekä johtaa sujuvampaan rekrytointiprosessiin ja parempaan työntekijöiden sitoutumiseen, kun yritys ja työntekijä tuntevat toisensa etukäteen.   

4. Innovaatio ja kehitys

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö voi edistää innovaatioita ja kehitystä molemmilla osapuolilla. Yritykset voivat hyötyä oppilaitosten tutkimuksesta ja kehitystyöstä, kun taas oppilaitokset saavat arvokasta tietoa alan uusista käytännöistä ja teknologioista. Spesiassa on pitkän linjan kokemusta kehittämisestä ja hankkeista, minkä lisäksi nyt on alettu panostaa myös TKI-toimintaan.

5. Osaamisen päivittäminen

Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen päivittämiseen. Yritykset voivat tarjota oppilaitoksille tietoa uusista trendeistä ja tarpeista, mikä auttaa kehittämään koulutusta vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Erityisoppilaitoksella puolestaan on erinomaiset mahdollisuudet löytää ja opastaa tekijöitä uudenlaisiin, vielä muotoaan hakeviin, avustaviin tai räätälöityihin täsmätehtäviin, vaikka niihin ei olisi edellytyksiä palkata ainakaan suoraan täysiaikaista työntekijää.

6. Taloudellinen hyöty

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö voi tuoda taloudellisia etuja molemmille osapuolille. Yritykset voivat saada kustannustehokasta apua projekteihin ja työtehtäviin opiskelijoiden kautta, samalla kun oppilaitos saa yritykseltä opetusta tukevia resursseja, esimerkiksi arvokkaan oppimisympäristön. Kumppanuussopimuksissa opiskelijat tekevät työn yleensä yrityksissä, esimerkiksi huolehtivat kaupan lastauslaiturin siisteydestä, tekevät lumityöt tai siivoavat elokuvateatterin penkit, kun taas Alihankintapaja Duunila tuo yrityksen tilaaman työn oppilaitoksen tiloihin tehtäväksi.

7. Verkostoituminen ja suhteiden rakentaminen

Yhteistyö edistää verkostoitumista ja pitkäaikaisten suhteiden rakentamista yritysten ja oppilaitosten välillä. Tämä voi johtaa uusiin mahdollisuuksiin molemmille osapuolille, kuten yhteisiin projekteihin ja hankkeisiin. 

8. Yhteiskunnallinen vaikutus

Laajemmin katsottuna yhteistyö edistää yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä. Koulutuksen ja työelämän tarpeiden yhteensovittaminen varmistaa, että työmarkkinoilla on tarjolla osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa, mikä on tärkeää kansantalouden kehitykselle ja sitä kautta koko Suomen hyvinvoinnille ja tulevaisuudelle.

Kaiken kaikkiaan yritysten ja Spesian välinen yhteistyö on keskeistä, jotta voidaan varmistaa, että koulutus vastaa työelämän vaatimuksia ja että opiskelijat ovat valmiita kohtaamaan työmarkkinoiden haasteet. Meiltä valmistunut saattaa tosin olla keskivertoa motivoituneempi työntekijä! 

Annemari Suonsivu
Koulutusjohtaja
Ammattiopisto Spesia