Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta ja hakukriteerit

Vaativan erityisen tuen tarve

Opiskelijaksi valittavalla tulee olla vaativan erityisen tuen tarve eli hän tarvitsee oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi yksilöllisiä, suunnitelmallisia, laaja-alaisia ja monipuolisia opetusjärjestelyjä sekä oppimisen tukitoimia. Vaativan erityisen tuen tarve on perusteltava hakemuksen liitteinä olevilla dokumenteilla.

Lausuntojen ohella vaativan erityisen tuen tarpeen määrittelyssä hyödynnetään mm. aiempaa koulutusuraa koskevia tietoja. Hakijan oma ilmoitus vaativan erityisen tuen tarpeesta ei riitä valintaperusteeksi.

Hakija voidaan myös kutsua haastatteluun tai valintapäivään vaativan erityisen tuen tarpeen tarkentamiseksi.

Vaativan erityisen tuen tarve:

 • Kyllä: Hakija on hyväksyttävissä opiskelijaksi ja valintaa voidaan jatkaa = 1 piste.
 • Ei: Vaativan erityisen tuen tarvetta ei ole lisäselvityksistä huolimatta, hakemus hylätään = 0 pistettä.

Vaativan erityisen tuen määrä

Vaativan erityisen tuen tarvetta arvioitaessa huomioidaan hakijan tuen tarpeen jatkuvuus ja määrä. Opiskelijaksi valittavan tulee kyetä tavoitesuuntautuneisiin opintoihin yksilöllisen opiskelusuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Opintojen onnistumisen edellytyksenä ovat vaativan erityisen tuen palvelut.

 • Erittäin paljon (82/81): 2 pistettä.
 • Jonkin verran (89): 1 piste.
 • Ei juurikaan: 0 pistettä.

Soveltuvuus koulutukseen (hyväksymisjärjestys)

Hakijan soveltuvuutta voidaan arvioida muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä siirtymävaiheen yhteistyössä, koulutuskokeiluissa tai alakohtaisilla tehtävillä/haastatteluilla, toimintakyvyn arvioinneilla sekä liitteillä. Hakeutujan terveyden ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelu on mahdollista alan oppimisympäristöissä käytettävissä olevin tukitoimin, eikä se vaaranna muiden opiskelijoiden tai henkilökunnan terveyttä tai turvallisuutta. Huomioidaan SORA-lain mukaiset säädökset. Varmistetaan myös se, että hakija kuuluu koulutuksen kohderyhmään.

 • Soveltuva ja motivoitunut: 2 pistettä.
 • Soveltuva: 1 piste.
 • Ei sovellu alalle: 0 pistettä.

Koulutustausta

Opiskelijavalinnassa etusijalla ovat nuoret, joilla ei ole ammatillista tutkintoa. Muut hakijat voivat tulla valituksi ammatilliseen peruskoulutukseen, mikäli se on hakijan kokonaiskuntoutuksellisesta ja urasuunnittelun näkökulmasta perusteltua ja ammatillisen lisäkoulutuksen tarjoamat koulutusmahdollisuudet eivät ole hakijan terveydentila, aiemmat opinnot ja muut syyt huomioiden käytettävissä.

 • Hakijalla ei ole ammatillista tutkintoa: 2 pistettä.
 • Hakijalla on ammatillinen tutkinto, perusteet uudelle koulutukselle: 1 piste.
 • Hakijalla on ammatillinen tutkinto, ei perustetta uudelleen koulutukseen: 0 piste.

Kielitaito

Hakijan kielitaito arvioidaan tarvittaessa. Opetus tapahtuu suomen kielellä.

 • Hakijalla on riittävä suomen kielen tai suomalaisen viittomakielen taito tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen: 1 piste.
 • Hakijalla ei riittävää suomen kielen taitoa tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen: 0 piste.

Haastattelu

Haastatteluun kutsutaan kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat asettaneet kyseisen osaamisalan 1. hakutoiveeksi.

Hakijaan ollaan yhteydessä joko tekstiviestillä tai puhelimitse haastatteluajan ja haastattelutavan sopimiseksi hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakijalle ilmoitetaan henkilökohtainen haastatteluaika, jolloin hakijalla on mahdollisuus keskusteluun haastattelijoiden kanssa. Haastattelu kestää noin 30 minuuttia.

Mikäli puhelinnumero muuttuu tai hakemukseen kirjattu puhelinnumero on väärä, hakijan on ilmoitettava uusi puhelinnumero sähköpostilla osoitteeseen opintotoimisto@spesia.fi.