Syksyn tapahtumat pyörähtävät käyntiin, joten on hyvä hetki tehdä vielä katsaus kevään viimeiseen kansainväliseen leiriimme. Unkariin sunntautuneessa Erasmus+ -vaihdossa jaettiin muiden maiden edustajien kanssa ajatuksia tuen tarpeessa olevien tukemisesta. Matkasta on kirjoittanut Spesian oppimisympäristökoordinaattori Simo Liikanen.

Erasmus+ -vaihto tapahtui tällä kertaa Unkarin kuvankauniissa vuoristomaisemissa Transdanubian alueella. Vaihdon aikana jaettiin malleja ja toimintatapoja täsmätyökykyisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien aseman edistämiseksi työmarkkinoilla ja terveellisessä elämässä.

Ammattiopisto Spesian edustajat osallistuivat tähän Erasmus+ -vaihtona toteutettuun CORE-ReLieF -koulutustapahtumaan. Vaihdon tähän vaiheeseen osallistui ammattilaisia Suomen lisäksi Belgiasta, Slovakiasta, Liettuasta ja Espanjasta. Ammateiltaan ja taustoiltaan osallistujat edustivat sosiaalityötä ja koulutusta niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektoreilta.

Unkarilaiset isäntämme olivat järjestäjinä hyvin tottuneita, mikä näkyi korkeatasoisissa puhujissa ja mielenkiintoisissa asiasisällöissä.

(Teksti jatkuu kuva jälkeen)
Tutkija Viktória Borda luennoimassa.
Kuvateksti: Mielenkiintoiset luennot ja niistä kirvonneet keskustelut olivat kokoontumisen parasta antia. Tutkija Viktória Borda piti osallistujille koulutuksen koskien joustavia työmarkkinoita ja koulutusta.

Joustavat työmarkkinat ja laadukas saavutettava koulutus avaimia onnistumiseen

Pecsin yliopistolla työskentelevä tutkija Viktória Borda avasi meille koulutuksen ja työmarkkinoiden joustavuuden merkitystä osatyökykyisille ja haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille. Hän korosti asian yhteiskunnallista tärkeyttä kuvailemalla eurooppalaisen väestörakenteen kehitystä ja edellä mainittujen ryhmien osallistamisen merkitystä.

Bordan esityksen runkona oli hollantilainen flexicurity-malli ja sen integroidut menetelmät, jotka tähtäävät työmarkkinoiden joustavuuden ja turvallisuuden samanaikaiseen vahvistamiseen.

Borda painotti voimakkaasti koulutuksen saavutettavuuden ja laadun merkitystä kohderyhmälle sekä lisäksi sopivan tasapainon hakemista työsuhdeturvalle ja erilaisille työsuhteen muodoille. Toimivana esikuvana hän nosti esiin työmarkkinoiden Tanskan sekä Hollannin mallit, joissa flexicurityn oleelliset komponentit toimivat harmonisesti. Esitys kirvoitti aktiivista keskustelua niin esityksen aikana kuin tauoillakin, ja suomalainen koulutusmalli huomioitiin osallistujien kesken hyvin.

Ennaltaehkäisy ja sosiaalityön palvelutarpeen tunnistaminen ensiavussa

Pecsin yliopistollisen sairaalassa ensiapulääkäri Péter Kanizal kertoi osallistujille ensiaputyössä tehtävästä terveydentilan arvioinnista ja ennaltaehkäisevästä terveystyöstä. Hän esitteli meille terveydenhuollon käytännön menetelmiä, joilla he tunnistivat potilaista terveyspalvelujen lisäksi myös sosiaalipalveluja tarvitsevia asiakkaita. Tunnistaminen tapahtuu arkityön yhteydessä tavanomaisilla työmenetelmillä ja työkaluilla.

Osallistujat saivat kokeilla käytännössä erilaisia ensiavussa käytettäviä yleisiä joka kodin työkaluja, kuten lämpömittareita, verenpainemittareita, happisaturaatiomittareita ynnä muita. Käytännön harjoituksilla tutustuttiin menetelmän osien toimintaan.

Ensiavun hoitohenkilökunnan roolia terveysvalistuksessa ja ennaltaehkäisevässä terveystyössä päästiin seuraamaan konkreettisesti Pecsin sairaalan ensiavussa. Tilaisuus oli varmasti poikkeuslaatuinen ja voimakkaita tunteita herättävä. Tohtori Kanizal kierrätti osallistujia aiheen kannalta oleellisissa ensiavun pisteissä, missä tapasimme myös muuta henkilökuntaa. Ensiavun hoitajat tuntuivat olevan vaativaan työhönsä hyvin tyytyväisiä.

(Teksti jatkuu kuvien jälkeen)
Siniasuinen mies, ensiapulääkäri Péter Kanizal, puhumassa osallistujille sairaalan tutkimushuoneessa.
Sinisessä asussa oleva mies, ensiapulääkäri Péter Kanizal, nojaa käsillään mustaan potilassänkyyn.
Käsi jonka etusormessa digitaalinen mittauslaite.
Kuvateksti: Ensiapulääkäri Péter Kanizal kierrätti osallistujia tutustumassa sairaalan tiloihin ja toimintatapoihin.

Työpajatoiminnan mahdollisuudet työllistäjänä

Tutustuimme myös Unkarin työmarkkinarakenteeseen sekä osatyökykyisten tilanteeseen ja mahdollisuuksiin. Unkarin työmarkkinoille on ominaista matala työllisyysaste ja taloudellisen toimeliaisuuden voimakas keskittyminen urbaaneille seuduille. Tämä on haaste täsmätyökykyisille, sillä samalla myös palvelut ja työllistymismahdollisuudet keskittyvät voimakkaasti.

Teeman vetäjä Peter Toth esitteli sosiaalityön tarjoamia työllistymismahdollisuuksia täsmätyökykyisille. Käytännössä esittely tapahtui hänen edustamansa sosiaalialan järjestön toiminnan esimerkein.

Tothin työpaikka tarjoaa eriasteisia asumispalveluja ja niiden asukkaille työmahdollisuuksia pajatyyppisessä työympäristössä. Omien vahvuuksien mukaan työhön voi osallistua kokopäiväisesti viisi päivää viikossa tai sovituin osa-aikajärjestelyin. Työstä maksetaan palkkaa. Tavoitteena on siirtyä avoimille työmarkkinoille ja tässä on onnistuttukin, mutta osa asukkaista jatkaa työpajalla työuransa loppuun saakka.

Työpajatyöskentelyssä on kiinnitetty erityistä huomiota myytävien tuotteiden valmistamiseen. Työpajoissa keskitytään hyväkatteisten tuotteiden valmistamiseen, joita myydään verkkokaupan kautta. Aiemmin tuotteita myytiin myös myymälässä, mutta siitä on käytännön syistä jouduttu luopumaan. Myynti tukee keskuksen toiminnan jatkumista.

Kansalaisjärjestöjen toimintatalo

Hankkeen taustalla toimii Unkarin Pecsissä toimiva yhteisötalo House of Civic Communities. Se tukee monipuolista kansalaisjärjestötoimintaa kaupungilta saamissaan tiloissa.

Yhteisötalon toiminnanjohtaja Vincze Csilla kertoi, että EU-henkilövaihto ja -hankkeet ovat merkittävä osa talon toimintaa. Hän esitteli myös kansajärjestötoiminnan haasteellista tilannetta Pecsissä ja Unkarissa yleensä. Yhteisötalo on paikallisesti hyvin verkostoitunut ja esimerkiksi yliopistoväki osallistuu toimintaan. Koulutusvierailua koordinoi projektipäällikkö Réka Szalóki.

Matkan anteina oli runsas keskustelu erilaisten olosuhteiden, käytännön ratkaisujen ja rakenteiden merkityksestä täsmätyökykyisten palveluille. Konkreettisten esimerkkien kautta oli myös helppo hahmottaa erilaisia käytännön toimintatapoja, jotka siirtyvät helpommin eivätkä edellytä rakenteellisten esteiden purkua, johon vaihdon kautta on vaikea puuttua. Unkarilaiset isäntämme olivat koonneet ajatustenvaihtoa loistavasti tukevan ohjelman.

Unkarinkielinen kyltti.
Kuvateksti: Hankkeen taustalla toimii Civil Közösségek Háza eli Kansalaisyhteisöjen talo.

Simo Liikanen
oppimisympäristökoordinaattori
Ammattiopisto Spesia